Správa domov

Výkon správy rozdeľujeme do týchto oblastí::

Prevádzkové služby

Patria sem procesy, spojené s každodenným užívaním bytového domu jeho vlastníkmi. Týkajú sa predovšetkým dodávania tovarov a služieb v stanovenej cene, množstve, kvalite a čase v zmysle platných právnych predpisov a zmluvných podmienok.

Ekonomické služby

Prehľadne a zrozumiteľne vedieme kompletnú ekonomickú agendu domu. Ekonomické služby zahŕňajú spracovanie a evidenciu úhrad, fakturáciu, účtovanie, evidenciu nedoplatkov, tvorbu a úpravy zálohových predpisov

Komunikácia s Vami

Pri výkone správy kladieme dôraz na vytvorenie partnerského vzťahu s klientom. Ten budujeme pomocou viacerých prostriedkov vzájomnej komunikácie. Našou ambíciou je objektívne Vás informovať o priebehu správy a veciach, ktoré s ňou súvisia.

Technické služby

Technickú správu objektu zabezpečuje samostatný technik, ktorý sa stará o jeho bezproblémovú prevádzku a údržbu. V spolupráci s vlastníkmi hľadá a realizuje riešenia na zvyšovanie hospodárnosti a zlepšovanie celkovej kondície bytového domu.

Právne služby

Právny referát zabezpečuje najmä vymáhanie nedoplatkov, odbornú pomoc pri uzatváraní zmlúv, kontrolu ich dodržiavania a zastupovanie klientov v právnych konaniach voči tretím osobám.