Dodávka tepla

Spoločnosť BENET s.r.o. sa zaoberá činnosťou zabezpečujúcou dodávku tepla, rozvod tela od roku 1999 čím dosiahla značný rozvoj v oblasti používaných technológií sústav tepelných zariadení ako aj v oblasti riadenia a kontroly technologických zariadení. Podniká v tepelnej energetike na základe povolenia č. 2006T 0310, vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví na predmet podnikania výroba tepla, rozvod tepla. V zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike získali zodpovední zamestnanci spoločnosti osvedčenie o odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike.

Našim hlavným cieľom činnosti pri výrobe tepla je zabezpečiť plynulú prevádzku tepelno-technických zariadení a kvalitnú dodávku tepla pre ÚK a TÚV, v zmysle dohodnutých dodávok pre vše kých našich odberateľov, a taktiež zabezpečiť kvalitný servis a údržbu tepelných zariadení. Našou snahou je z ekonomického hľadiska dosahovať čo najväčšiu hospodárnosť prevádzky tepelno-technických zariadení od efektívnej výroby tepla cez prenos až po obchodné miesto na päte objektu, pokiaľ možno s čo najmenšími tepelnými stratami na rozvodoch tepla. Z hľadiska počtu prevádzkovaných zariadení systémom centralizovaného zásobovania teplom ako aj počtu zásobovaných objektov, patrí spoločnosť svojim kľúčovým produktom medzi spoločensky prospešné a strategické spoločnosti. Máme snahu byť spoločnosťou, ktorej prioritou je zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej výroby a dodávky tepla za čo najnižšie ceny.

Cena tepla je dvojzložková. Znamená to, že sa platia dve zložky ceny, ktoré sú stanovené odlišnou metodikou a odlišné je aj ich účtovanie. Pre zjednodušenie sa dá povedať, že ide o podobný princíp, ako odberatelia poznajú pri odbere elektrickej energie, kde sa samostatne platí fixný poplatok stanovený podľa veľkosti ističa a samostatne sa platí cena za odobratú elektrinu. Pri platbách za teplo je to veľmi podobné. Aj v tomto prípade je cena zložená z dvoch samostatných zložiek – fixnej ceny a variabilnej ceny.
V minulých rokoch boli odberatelia zvyknutí sčítavať variabilnú a fixnú zložku ceny tepla, aby získali celkovú cenu. Potom si ju vedeli jednoducho porovnať s cenou z predchádzajúceho roka, prípadne s cenou iných dodávateľov. Bolo to jednoduché, pretože obe zložky ceny tepla boli stanovené v rovnakých jednotkách (v EUR/GJ).
V súčasnosti nie je možné takýto jednoduchý prepočet urobiť. Každá zo zložiek ceny tepla je stanovená v iných jednotkách. Fixná zložka ceny tepla je stanovená v EUR/kW regulačného príkonu a variabilná zložka ceny tepla v EUR/kWh odobratého tepla.