Havarijná služba

Nahlasovanie porúch :

Havarijná služba spoločnosti BENET je zameraná predovšetkým na prevenciu pred poškodením zdravia obyvateľov a zabránenie vzniku škôd na majetku v meste Nováky a jeho okolí. Havarijnú službu vykonávame v oblastiach elektroinštalácii, vodoinštalácii, kanalizácii a kúrenia. Výhodou služby je možnosť telefonického spojenia s dispečerom v akúkoľvek dennú či nočnú hodinu, rýchly nástup našej výjazdovej skupiny na havarijný zásah a odborné odstránenie príčin havárie.

Havarijná službu slúži na zamedzenie vzniku ďalších škôd na majetku a zdraví vlastníkov bytov a nebytových priestorov spôsobených neželaným/neuváženým/nechceným konaním vlastníkov, alebo opotrebovaním materiálov. Havarijná služba sa poskytuje na rozvody vody, kúrenia, kanalizácie a elektriky. Rozvody nezahŕňajú samostatné technologické zariadenia ako sú výmenníkové stanice, VN rozvodne, prečerpávacie stanice a pod. Poskytovaná havarijná služba neslúži na riešenie situácií a problémov vzniknutých živelnými pohromami ako sú záplavy, prudké lokálne zrážky, keď nestíha odtekať kanalizácia, požiare, výbuchy, odstávky médií od dodávateľov a pod. Havarijná služba neslúži na opravy a údržbu bežnej povahy.
Obytné domy môžu s nami podpísať zmluvu o výkone havarijnej služby, ktorá nás zaväzuje prísť na zásah najneskôr do 3 hodín. Havarijnú službu vykonávame aj pre polyfunkčné objekty, priemyselné a firemné priestory v obytných domoch a podobne. S majiteľmi takýchto objektov uzatvárame zmluvu o výkone havarijnej služby v adekvátne upravenej forme a v špeciálnom režime vzhľadom na typ a veľkosť objektu.